പ്രകൃതി സൗഹൃദ ചെടിച്ചട്ടി കൊക്കോ പോട്ട്! | How To Make Cocopeat Pot At Homeപരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായ കയര്‍ വ്യവസായത്തിന് കൈത്താങ്ങാവുന്ന നടപടികളുമായാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുന്നോട്ടുപോവുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്‍ഷിക പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കയര്‍ഫെഡിന്റെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ ചെടിച്ചട്ടിയായ കൊക്കോ പോട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ്.  

ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും പുഷ്പകൃഷിയും മറ്റും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചട്ടികളും ഗ്രോബാഗും കവറുകളുമാണ് മിക്കവാറും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. ഉപയോഗശൂന്യമാവുമ്പോള്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്നവയാണ് ഇവ. പ്രാഥമിക കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപെക്‌സ് സ്ഥാപനമായ കയര്‍ഫെഡിന്റെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ ചെടിച്ചട്ടിയില്‍ കൃഷി ചെയ്താല്‍ പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയില്ല. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ നിലപാടിനൊപ്പം കയര്‍ വ്യവസായത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോവുന്നത്.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉറവിടത്തിലും അല്ലാതെയും മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തില്‍ മീഡിയനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊക്കോ ഗ്രീന്‍, കയര്‍ പിത്ത് കമ്പോസ്റ്റ് കൊക്കോ ഫെര്‍ട്ട്, കൊക്കോ പോട്ട് എന്നീ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ടെന്‍ഡറോ, കൊട്ടേഷനോ കൂടാതെ കയര്‍ഫെഡില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനായും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി.

നിലവിലുള്ള മാര്‍ക്കറ്റ് റേറ്റിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നിരക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാവണം വിപണനം നടത്തേണ്ടത്. ഭൂസംരക്ഷണത്തിനും തണ്ണീര്‍ത്തട പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായും നിലവില്‍ കയര്‍ഭൂവസ്ത്രങ്ങള്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത വളര്‍ത്തുന്നതിലൂടെ കയര്‍ വ്യവസായത്തെയും അതുവഴി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത്.

കൊക്കോ പോട്ട് ചെടിച്ചെട്ടി നിര്മിക്കാം 


Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts