കേരള ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 | Kerala school teacher recruitment 2022

 
Kerala school teacher recruitment 2022

കേരള ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 – വിവിധ തയ്യൽ അധ്യാപകർ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പിടി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.

കേരള ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തയ്യൽ ടീച്ചർ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പിടി ടീച്ചർ, ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ തയ്യൽ ടീച്ചർ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പിടി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 31.12.2021 മുതൽ 02.02.2022 വരെ

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: തയ്യൽ അധ്യാപകൻ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പിടി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ
 • വകുപ്പ്: വിദ്യാഭ്യാസം
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 719/2021 മുതൽ 781/2021 വരെ
 • ഒഴിവുകൾ: വിവിധ
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.45,600 – Rs.95,600 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 31.12.2021
 • അവസാന തീയതി : 02.02.2022

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി :

 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 31 ഡിസംബർ 2021
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 02 ഫെബ്രുവരി 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :

 • തയ്യൽ ടീച്ചർ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പി.ടി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ : വിവിധ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

 • തയ്യൽ അധ്യാപകൻ (ഹൈസ്കൂൾ) : RS.35600 -Rs.75400/- (പുതുക്കിയ സ്കെയിൽ)
 • ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ടീച്ചർ : RS.25200 -Rs.54000/- (പ്രീ-റിവൈസ്ഡ്)
 • പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ (പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂൾ) : Rs.25200 -Rs.54000/- (മുൻകൂട്ടി പുതുക്കിയത്)
 • ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ – വിവിധ വിഷയം : Rs.45600 – Rs.95600/-


പ്രായപരിധി:

 • തയ്യൽ അധ്യാപകൻ (ഹൈസ്കൂൾ) : 18 – 40 വയസ്സ്
 • ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ടീച്ചർ: 18-40 വയസ്സ്
 • പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ (പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂൾ) : 18-40 വയസ്സ്
 • ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ – വിവിധ വിഷയം : 20-40 വയസ്സ്

യോഗ്യത:

1. തയ്യൽ അധ്യാപകൻ (ഹൈസ്കൂൾ)

 1. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്. ഒപ്പം
 2. കെജിടിഇയുടെ (ഉയർന്നത്) നീഡിൽ വർക്കിലും ഡ്രസ് മേക്കിംഗിലും ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ  MGTE(ഉയർന്നത്) അഥവാ കെജിടിഇ (ഉയർന്നത്) അല്ലെങ്കിൽ എംജിടിഇ (ഹയർ) ടെയ്ലറിംഗിലെ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ്. അഥവാ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ ട്രേഡിൽ നിന്നുള്ള കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെയ്‌ലറിംഗിലെ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നൽകുന്ന കരകൗശലവിദ്യയിൽ ഡിപ്ലോമ (ടെയ്ലറിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ്). അഥവാ കേരള സർക്കാരിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നൽകുന്ന ടെയ്‌ലറിംഗിലും എംബ്രോയ്ഡറിയിലും കരകൗശലവിദ്യയിൽ ഡിപ്ലോമ. അഥവാ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ ട്രേഡിൽ ഡ്രസ് മേക്കിംഗിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ M. G യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി (BFT) ബിരുദം. അഥവാ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബി.എസ്‌സി ഫാഷൻ & അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ ടെക്‌നോളജി (ബി.എസ്‌സി എഫ്‌എടിഡി) അഥവാ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബി.എസ്‌സി കോസ്റ്റ്യൂം & ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് അഥവാ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് (കിൽ) നൽകുന്ന ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ അഥവാ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഇഗ്നോ) നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ്
 3. കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം


2. ഫിസിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ അധ്യാപകൻ

 1. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിലെ വിജയമോ തത്തുല്യമോ.
 2. a) കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പാസ്. കുറിപ്പ്:- i) കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ഇതര യോഗ്യതയായി സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി) ബോർഡ് ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻസ്, കേരള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായത് നടത്തുന്ന ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിലെ വിജയം. അല്ലെങ്കിൽ സി) കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ BPEd/MPEd തുടങ്ങിയ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ (റഗുലർ കോഴ്സ്) ഏതെങ്കിലും ബിരുദം.

3. പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ (പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂൾ)

 1. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്
 2. കേരള സർക്കാരോ മുൻ തിരുവിതാംകൂർ – കൊച്ചി സർക്കാരോ മുൻ തിരുവിതാംകൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി സർക്കാരോ നൽകിയ നഴ്സറി പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അഥവാ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ നൽകുന്ന നഴ്സറി പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അഥവാ സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി നൽകിയ ബാലസേവിക പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അഥവാ കേരള സർക്കാർ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.


4. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ – വിവിധ വിഷയം

 1. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാല അതാത് വിഷയത്തിൽ അതിന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത.
 2. (i) കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ പഠനത്തിന് ശേഷം നേടിയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി.എഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാല അതിന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത. (ii)  ബി.എഡ് ഉള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളുടെ നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നേടിയ ബി.എഡ് ബിരുദം. (iii) ബി.എഡ് ഉള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ. മുകളിൽ (i) ഉം (ii) ഉം ഇനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ബിരുദം, ബി.എഡ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ പഠനത്തിന് ശേഷം നേടിയ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകൾ അതിന് തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച യോഗ്യത.
 3. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏജൻസി നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (സെറ്റ്) വിജയിച്ചിരിക്കണം.


അപേക്ഷാ ഫീസ്:

 • കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022

 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :

തയ്യൽ ടീച്ചർ, പ്രീ-പ്രൈമറി ടീച്ചർ, പി ടി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. എന്നതിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 2021 ഡിസംബർ 31 മുതൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 02 വരെ.


അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?

 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ.
Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts