വാട്സ് ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക്; വാട്ട്സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി ഇടാം

 

whastsapp status

നമ്മൾ എല്ലാവരും വാട്ട്സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ വലിയ വാട്ട്സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തുമാത്രമേ ഇടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായി ഇടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനായി  നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ chrome ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പിന്നീട്  nifrastips.in എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൽ ഈ nifrastips.in സൈറ്റിൽ longer videosഎന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലികേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ മുഴുവനായി ഇടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
Note : തേർഡ് പാർട്ടി അപ്പ്ലികേഷനുകളുടെ സുരക്ഷ നോക്കി മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts