എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി: പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 26ന്

ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 26ന് നടക്കും. പേപ്പർ ഒന്ന് പരീക്ഷ രാവിലെ 10.15 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12വരെയും പേപ്പർ 2 പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 മുതൽ 3വരെയും നടക്കും. ടൈം ടേബിളും വിശദവിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://pareekshabhavan.kerala.gov.in/ ൽ ലഭ്യമാണ്. സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർച്ച്‌ 22ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷകളുടെ പ്രവർത്തന കലണ്ടർ താഴെ.

LSS, USS Exam 2023 :


USS Exam April 2023: ബെൽ ടൈമിംഗ് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ : Click Here

LSS പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Circular 13.04.2023: Click Here

USS പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - Revised Circular 12.04.2023: Click Here

 


LSS EXAM NOTIFICATION 2023

യുഎസ്എസ് പരീക്ഷ കലണ്ടർ 2023