യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ താത്കാലിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

USS Provisional ANSWER KEY 2023,യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ താത്കാലിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു,


യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ താത്കാലിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂചിക http://pareekshabhavan.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. ഉത്തരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഫോമിൽ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം മെയ് 12 വൈകിട്ട് 5ന് മുമ്പ് നൽകണം. പരാതികൾ നേരിട്ടോ, തപാൽ മാർഗമോ പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി, പരീക്ഷാഭവൻ, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം-12 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകാം. വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മാതൃകാ ഫോമിൽ അല്ലാത്തതുമായ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

USS PROVISIONAL ANSWER KEY 2023

യു എസ് എസ് 2023 താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കുലറും ഫോർമാറ്റും- CLICK HERE 

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts