ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024: ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ

india-post-office-recruitment-2024,ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024: ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ,

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 : നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലേഖനം. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 78 സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകി . കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കഴിവുള്ളവരും പ്രായോഗികമായി താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ പത്താം തരത്തിൽ വിജയിച്ച അപേക്ഷകർ ഈ ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യരാണ്. അപേക്ഷകൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @ indiapost.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കണം. 

ഓർഗനൈസേഷൻഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്
സ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ
ഒഴിവുകൾ78
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി09.02.2024
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്indiapost.gov.in


ഈ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുക. അപേക്ഷകർ അപേക്ഷകളിൽ ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കും. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 09.02.2024 ആണ്. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ തിയറി ടെസ്റ്റ്, ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് . തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏത് സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിക്കണം . അപേക്ഷകർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ  പത്താം ക്ലാസിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം .

പ്രായപരിധി (09.02.2024 പ്രകാരം)

ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഖേനയുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി 56 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്  എന്നിവയിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് .

ശമ്പളം

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ-2 ആണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ഓഫ്‌ലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.

വിലാസം

    “ദ മാനേജർ, മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ്, കാൺപൂർ GPO കോംപ്ലക്സ്, കാൺപൂർ-20800, ഉത്തർപ്രദേശ്”

“The Manager, Mail Motor Service, Kanpur GPO Complex, Kanpur-20800, Uttar Pradesh”

അപേക്ഷാ ഫോം എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @ indiapost.gov.in എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
  • ഹോം പേജ് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പോസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
  • വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗത്താണ് അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ.
  • അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
  • പരിശോധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വിലാസത്തിൽ ഫോം സമർപ്പിക്കുക.
Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts