സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

kerala-police-si-recruitment-2024,സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

കേരള പോലീസ് എസ്‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.keralapsc.gov.in/ ൽ പോലീസ് (കേരള സിവിൽ പോലീസ്) തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി . ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പോലീസ് (കേരള സിവിൽ പോലീസ്) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ , സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ളവരും നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ (കേരള സിവിൽ പോലീസ്) ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതികളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

വകുപ്പ്പോലീസ്
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി)
കാറ്റഗറി നം575/2023 -576/2023(APB) 572/2023 – 574/2023 (കേരള സിവിൽ പോലീസ്)
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ₹ 45,600-95,600
ഒഴിവുകൾകണക്കാക്കിയിട്ടില്ല
മോഡ് പ്രയോഗിക്കുകഓൺലൈൻ
സ്ഥാനംകേരളം മുഴുവൻ

പ്രായപരിധി:

വിഭാഗം – i (ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്) – 20-31 : 02.01.1992 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).

വിഭാഗം – ii (മന്ത്രി) – 01.01.2023-ന് 36 (മുപ്പത്തിയാറ്) വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കരുത്.

വിഭാഗം – iii (കോൺസ്റ്റബുലറി) – 01.01.202-ന് 36 (മുപ്പത്തിയാറ്) വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കരുത്3

[Relaxation in upper age limit as per para 2 of the Part II General conditions, is applicable for all the three categories.]

യോഗ്യതകൾ:

ഏതെങ്കിലും ബിരുദം. മതിയായ യോഗ്യതയുള്ള എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്/പ്രീ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ കാറ്റഗറി (i) പ്രകാരം അവർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാട്ട പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കും. (ജിഒ(മിസ്) നമ്പർ 239/ഹോം തീയതി 04.05.1961 പ്രകാരം).

ശാരീരിക യോഗ്യത:

ശാരീരികക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കുറഞ്ഞ ശാരീരിക നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പുരുഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

 • ഉയരം 165.10 സെ.മീ
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 160.02 സെ.മീ
 • നെഞ്ചിന്റെ അളവ് 81.28 സെ.മീ
 • നെഞ്ചിന്റെ വികാസം 5.08 സെ.മീ

കുറിപ്പ്: നെഞ്ച് അളക്കുന്നതിനും നെഞ്ച് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കില്ല.

വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

 • ഉയരം: 160 സെ
 • എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്: 155 സെ

പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എട്ടിൽ അഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം 14 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ് 132.20 സെ.മീ
 • ലോംഗ് ജമ്പ് 457.20 സെ.മീ
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നത് (7264 ഗ്രാം) 609.60 സെ.മീ
 • ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിഞ്ഞത് 6096 സെ.മീ
 • റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് (കൈകൾ കൊണ്ട് മാത്രം) 365.80 സെ.മീ
 • 8 തവണ വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ് ചെയ്യുക
 • 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം 5 മിനിറ്റും 44 സെക്കൻഡും

സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചിനങ്ങളിൽ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടണം.

 • 100 മീറ്റർ ഓട്ടം 17 സെക്കൻഡ്
 • ഹൈജമ്പ് 1.06 മീറ്റർ
 • ലോംഗ് ജമ്പ് 3.05 മീറ്റർ
 • ഷോട്ട് ഇടുന്നത് (4 കി.ഗ്രാം) 4.88 മീറ്റർ
 • 200 മീറ്റർ ഓട്ടം 36 സെക്കൻഡ്
 • ത്രോ ബോൾ എറിയുന്നത് 14 മീറ്റർ
 • ഷട്ടിൽ റേസ് (25×4 മീറ്റർ) 26 സെക്കൻഡ്
 • സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരു മിനിറ്റ്) 80 തവണ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ‘വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.


Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts