കേരള PSC ഏപ്രില്‍ വിജ്ഞാപനം വന്നു.. 500+ ഒഴിവുകള്‍

kerala-psc-april-notification-2024,കേരള PSC ഏപ്രില്‍ വിജ്ഞാപനം വന്നു.. 500+ ഒഴിവുകള്‍
 

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.keralapsc.gov.in ൽ കേരള PSC 2024 ലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏപ്രില്‍ 1 നാണ് കേരള PSC വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിച്ച ശേഷം വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഈ ലേഖനത്തിൽ കേരള PSC 2024 വിജ്ഞാപനം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തീയതി, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി, ഒഴിവുകൾ, ശമ്പള സ്കെയിൽ, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഓർഗനൈസേഷൻകേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറിസർക്കാർ ജോലി
ഒഴിവുകൾ400+
കാറ്റഗറി നമ്പർCAT.NO : 24/2024 TO CAT.NO : 62/2024
വിജ്ഞാപനം റിലീസ് ചെയ്ത തീയതി1 ഏപ്രില്‍ 2024
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്1 ഏപ്രില്‍ 2024
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി2 മേയ് 2024
അപേക്ഷാ രീതിഓൺലൈൻ
ജോലി സ്ഥലംകേരളം
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്www.keralapsc.gov.in

CAT.NO : 24/2024 TO CAT.NO : 62/2024 | Last Date: 02-05-2024

സീരിയൽ നമ്പർകാറ്റഗറി നമ്പർതസ്തികയുടെ പേര്
01Cat.No.24/2024Assistant Professor in Emergency Medicine – Medical Education
02Cat.No.25/2024Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery – Medical Education
03Cat.No.26/2024Analyst Grade-III – Drugs Control
04Cat.No.27/2024 & Cat.No.28/2024Medical Officer (Homoeo). By Transfer – Homoeopathy
05Cat.No.29/2024Assistant Geologist – Mining & Geology
06 Cat.No.30/2024Industries Extension Officer – Industries and Commerce
07Cat.No.31/2024Draftsman Grade I (Electrical) – Kerala Water Authority
08Cat.No.32/2024Farm Assistant Grade II (Agri) – Kerala Agricultural University
09Cat.No.33/2024Overseer Grade III – Kerala Water Authority
10Cat.No.34/2024Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees in KSFE Limited) – KSFE
11Cat.No.35/2024Clinical Audiometrician Gr.II – Medical Education
12Cat.No.36/2024Overseer Grade II (Mechanical) – Universities in Kerala
13Cat.No.37/2024Attender Grade-II – Kerala State Industrial Enterprises Limited
14Cat.No.38/2024L D Technician – Kerala Drugs Control
15Cat.No.39/2024Male Nursing Assistant – Travancore Titanium Products Ltd.
16Cat.No.40/2024Mixingyard Supervisor – PART I (GENERAL CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd.
17Cat.No.41/2024Mixingyard Supervisor – PART II (SOCIETY CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd.
18Cat.No.42/2024Driver Cum Office Attendant (Medium/Heavy Passenger / Goods Vehicle) – Various Govt. Owned Comp./Corp./Boards
19Cat.No.43/2024Driver cum Office Attendant (LMV) – Various Govt.Owned Comp./Corp./Boards
20Cat.No.44/2024Treatment Organizer Gr-II – Health Services
21Cat.No.45/2024Electrician – Agriculture Development and Farmer’s Welfare Department
22Cat.No.46/2024Non Vocational Teacher Mathematics (Senior) (SR from ST only) – Kerala Vocational Higher Secondary Education
23Cat.No.47/2024Full Time Junior Language Teacher (Hindi) (SR for SC/ST) – General Education
24Cat.No.48/2024Junior Public Health Nurse Grade II (SR for ST only) – Health Services
25Cat.No.49/2024Village Field Assistant (SR for ST only) – Revenue
26Cat.No.50/2024Assistant Professor in Physiology (I NCA-Dheevara) – Medical Education
27Cat.No.51/2024Sub Inspector of Police (Trainee) (I NCA-SCCC) – Police (Kerala Civil Police)
28Cat.No.52/2024Overseer (Civil) (I NCA-SC) – Kerala Agro Machinery Corporation Limited
29Cat.No.53/2024Driver cum Office Attendant (LMV) (I NCA-LC/AI) – Various Govt. Owned Companies/Corporations/Boards/Authorities
30Cat.No.54/2024 – 57/2024Pharmacist Gr-II (Ayurveda) (I NCA-E/T/B/SC/HN/ST) – Indian Systems of Medicine/IMS/ Ayurveda Colleges.
31Cat.No.58/2024 – 60/2024Confidential Assistant Gr II (I NCA-LC/AI/HN/SCCC) – Various
32Cat.No.61/2024Driver Gr.II (HDV)/Driver Cum Office Attendant (HDV)(I NCA-LC/AI)-Various(Except NCC,Tourism,Excise,Police ETC.)
33Cat.No.62/2024Driver Gr.II (LDV) /Driver Cum Office Attendant (LDV) – Various(Except NCC, Tourism, Excise ETC.)

NOTIFICATION

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts