കേരളത്തില്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി ഇപ്പോള്‍ ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ], ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയില്‍ ജോലി മൊത്തം 1377 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

വിശദമായ വിവരണം

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
തസ്തികയുടെ പേര് ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ], ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1377
ജോലി സ്ഥലം All Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs.18000-142400/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 15 മാർച്ച് 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 7 മേയ് 2024

 ഒഴിവുകള്‍

തസ്തികയുടെ പേര്ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ശമ്പളം
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്121Rs.44900-142400/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ05Rs.35400-112400/-
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്12Rs.35400-112400/-
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്01Rs.35400-112400/-
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ04Rs.35400-112400/-
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ23Rs.25500-81100/-
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ02Rs.25500-81100/-
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ78Rs.25500-81100/-
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ]21Rs.19900-63200/-
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ]360Rs.19900-63200/-
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ128Rs.19900-63200/-
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്161Rs.18000-56900/-
മെസ് ഹെൽപ്പർ 442Rs.18000-56900/-
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്19Rs.18000-56900/-

 പ്രായപരിധി

തസ്തികയുടെ പേര്പ്രായ പരിധി
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ]
35 വയസ്സ് വരെ
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ23-33 വയസ്സ്
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്
മെസ് ഹെൽപ്പർ
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
18-30 വയസ്സ്
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ32 വയസ്സ്
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്23-35 വയസ്സ്
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ]
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ]
18-27 വയസ്സ്
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ18-40 വയസ്സ്

 വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത

തസ്തികയുടെ പേര്വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്നഴ്‌സിംഗിൽ ബി.എസ്‌സി (ഓണേഴ്‌സ്).
OR
ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗിൽ റഗുലർ കോഴ്‌സ്
OR
പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്.സി. നഴ്സിംഗ്
ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിലിൽ നഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സ് മിഡ്-വൈഫ് (RN അല്ലെങ്കിൽ RM) ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്
രണ്ടര വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ്/ഓട്ടോണമസ് എന്നിവയിൽ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സംഘടന.
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്B Com
അക്കൗണ്ട് വർക്കുകളിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്നിയമത്തിൽ ബിരുദം
സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിയമപരമായ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധമായും ഹിന്ദിയിൽ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഓർ ഇലക്റ്റീവ് വിഷയം
OR
ഹിന്ദി നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഐച്ഛിക വിഷയം
OR
ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഹിന്ദി മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷും നിർബന്ധമായും
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ12th പാസ്സ്
നൈപുണ്യ പരീക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർBCA/B.Sc. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടി)
OR
ബിഇ/ബി.ടെക് (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടി)
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ ബിരുദം
ഡിഫൻസിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള കാറ്ററിംഗിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുൻ സൈനികർക്ക് മാത്രം).
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ]അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ക്ലാസ് XII).
ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 25 വാക്ക് വേഗത
OR
സിബിഎസ്ഇ/സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസുകളോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറിയുടെ +2 ലെവൽ പാസായി കൂടാതെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളായി ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻ്റ്
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ]അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ക്ലാസ് XII).
ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 25 വാക്ക് വേഗത
OR
സിബിഎസ്ഇ/സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസുകളോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറിയുടെ +2 ലെവൽ പാസായി കൂടാതെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളായി ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻ്റ്
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർപത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ/വയർമാൻ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐടിഐ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ/വയറിംഗ്/പ്ലംബിംഗ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് /ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്കിൽ ഡിപ്ലോമ
12 ക്ലാസ് സയൻസ് സ്ട്രീമോടുകൂടി
മെസ് ഹെൽപ്പർപത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
ഒരു ഗവൺമെൻ്റിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെസ്/സ്‌കൂൾ മെസ് ജോലി ചെയ്ത് 05 വർഷത്തെ പരിചയം.
NVS നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നൈപുണ്യ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്

അപേക്ഷാ ഫീസ്‌

കാറ്റഗറിഅപേക്ഷ ഫീസ്
General/EWS/OBC
അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ST/PwBD
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്Rs.1500/-Rs.500/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ], ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്Rs.1000/-Rs.500/-

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി വിവിധ ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ], ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 ഏപ്രിൽ 2024 7 മേയ് 2024 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹ്രത്തുകള്‍ക്കും ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://navodaya.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക


Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts