വിശ്രമംകഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ, നീണ്ട വര്‍ഷങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിനു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ച അയാള്‍ക്ക് മാറാരോഗങ്ങള്‍ വിശ്രമമുറിയൊരുക്കി

Post a Comment