പെണ്‍കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍ | MUSLIM GIRL NAMES

DOWNLAOD PDF 1

DOWNLOAD PDF 2


മുസ്ലിം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍

അമീറ - നായിക

അനീസ - രസിക, സൗഹൃദമുള്ളവള്‍

അസ്‌ല - മൃദുലതയുള്ളവള്‍

അനാന്‍ - മേഘം

അസ്‌നാ - പ്രകാശമുള്ളവള്‍

അക്‌റമ - ഔദാര്യമുള്ളവള്‍

അമീറ - നേതാവായവള്‍

അസ്മാ - ഉയര്‍ന്നവള്‍

അജ്മല - അഴകുള്ളവള്‍

അദീബ - വിജ്ഞാനമുള്ളവള്‍

അലീമ - അറിവുള്ളവള്‍


അത്വൂഫ - അനുകമ്പയുള്ളവള്‍

അസ്മാബി - അത്യുന്നത

അഹ്‌സന - ഉത്തമ

അന്‍വറ - പ്രകാശിക്കുന്നവള്‍

അന്‍സ്വാറ - സഹായിക്കുന്നവള്‍

അറൂബ് - ഭര്‍തൃകാമിനി

അംബര്‍ - സുഗന്ധം

അന്‍ജും - നക്ഷത്രങ്ങള്‍

അംറത് - കിരീടം

അരിബ - വിദഗ്ദ്ധ

അക്മല - പൂര്‍ണ്ണമായവള്‍

അദില - നീതിയുള്ളവള്‍

അനീസ - സ്‌നേഹിത

അശീഖ - സ്‌നേഹമുള്ളവള്‍

അമീഖ - പ്രൗഢിയുള്ളവള്‍

അസീസ - പ്രതാപമുള്ളവള്‍

അമീദ - പ്രധാനപ്പെട്ടവള്‍

അംജദ - ശ്രേഷ്ടമായവള്‍

അസ്‌ലഹ - ന• ചെയ്യുന്നവള്‍

അഫീഫ - പതിവ്രത

അഖ്തറുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍ നക്ഷത്രം

അസ്മുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍ മഹത്വം

അമീനുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍ വിശ്വസ്ത

ആദിയ - നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നവള്‍

ആമിറ - കല്‍പ്പിക്കുന്നവള്‍

ആമിന - വിശ്വസ്ത

ആസിയ - തൂണ്‍

ആതിക - മാന്യ

ആമില - കര്‍മ്മനിരത

ആദിറ - ക്ഷമ യാചിക്കുന്നവള്‍

ആത്വിറ - സുഗന്ധമുള്ളവള്‍

ആയിശ - ജീവിക്കുന്നവള്‍

ആബിദ - ഭക്ത

ആലിയ - ഉയര്‍ന്നവള്‍

ആഖില - ബുദ്ധിമതി

ആഖിദ - കരാര്‍ പാലിക്കുന്നവള്‍

ആഫാഖ് - ചക്രവാളം

ആനിസ - കുലീനകുമാരി

ആരിഫ - ജ്ഞാനി

ആമിനാ ഇഫ്‌റത്ത് - ശാന്തയായ വീരാംഗന

ഉര്‍മ - പതാക

ഉറൈമ - (ചെറിയ) പതാക

ഉസ്‌യാ - അത്യധികം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവള്‍

ഉസൈല - (കൊച്ചു) മൃദുലതയുള്ളവള്‍

ഉദ്ബാ - മഹാസാഹിത്യകാരി

ഉഹബ് - സന്നാഹം (ഉള്ളവള്‍)

ഉവൈന - (ചെറിയ) ശാന്തത(യുള്ളവള്‍)

ഉമാമ - ഒരു സ്വഹാബിയ്യ

ഉമൈമ - ഒരു സ്വഹാബിയ്യ

ഉര്‍ബാ - മഹാവിദഗ്ധ

ഉസ്‌വ - മാതൃക

ഉല്‍ഫ - ഇണക്കം (ഉള്ളവള്‍)

ഉഹൈല - (കൊച്ചു) ഇണക്കത്തോടെ കഴിയുന്നവള്‍)

ഉലൈഫ - (കൊച്ചു) ഇണക്കം ഉള്ളവള്‍

ഉമൈന - വിശ്വസ്ത

ഉമൈറ - നേതാവ്

ഉമൈദ - പ്രധാനമുള്ളവള്‍

ഉനൈസ - കൊച്ചുസ്‌നേഹിത

കാശിഫ - വ്യക്തമാക്കുന്നവള്‍

കാഫില - സംരക്ഷക

കഫീല - സംരക്ഷക

കാഫിയ - മതിയായവള്‍

കാമില - സമ്പൂര്‍ണ്ണ

കമീല - സമ്പൂര്‍ണ്ണ

കംല - സമ്പൂര്‍ണ്ണത (യുള്ളവള്‍)

കാബിന - ശാന്ത

കിബ്‌ന - ശാന്ത (യുള്ളവള്‍)

കബ്‌ന - ശാന്ത (യുള്ളവള്‍)

കറമ - മാന്യതയുള്ളവള്‍

കറാമ - മാന്യത (യുള്ളവള്‍)

കാസിബ - സമ്പാദക

കസ് - സമ്പാദക

കിസ് - സമ്പാദക

കാസിയ - ഉന്നത

കസ്‌വ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

കിസ്‌വ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

കാനിഫ - സംരക്ഷിക്കുന്നവള്‍

കന്‍ഫിയ്യ - സംരക്ഷിക്കുന്നവള്‍

കന്‍ഫ - സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നവള്‍

കിന്‍ഫ - സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നവള്‍

കാഇന - സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നവള്‍

കിയാന - സംരക്ഷണം (നല്‍കുന്നവള്‍)

കിയാസ - ബുദ്ധിയുള്ളവള്‍

കരീമ - മാന്യവതി

കഫില - ഏറ്റെടുക്കുന്നവള്‍

കലീമ - സംസാരിക്കുന്നവള്‍

ഖുദ്‌സിയ - ഉയര്‍ന്നവള്‍

ഖത്താബ - പ്രാസംഗിക

ഖാലിസ - നിഷ്‌കളങ്കയായവള്‍

ഖദീജ - പ്രവാചക പത്‌നി

ഖമറുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനായവള്‍

ഖൈറുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍ നന്മ

ജാഇബ - സമ്പാദിക്കുന്നവള്‍

ജൂബാ - (മഹാ) സമ്പാദക

ജുഐബ - (കൊച്ചു) സമ്പാദനം (സമ്പാദക

ജുഐബിയ്യ - സമ്പാദക

ജുഐറ - (കൊച്ചു) വിനയം (ഉള്ളവള്‍)

ജുആരിയ്യ - വിനയം ഉള്ളവള്‍

ജുഐരിയ്യ - വിനയം ഉള്ളവള്‍

ജാഇശ - മുന്നിടുന്നവള്‍

ജുഐശ - (കൊച്ചു) മുന്നിടല്‍ (ഉള്ളവള്‍)

ജാശിയ്യ - മുന്നിടുന്നവള്‍

ജുഐശിയ്യ - മുന്നിടുന്നവള്‍

ജാഇയ്യ - സംയോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ജവാദ - ദാനശീലമുള്ളവള്‍

ജസീല - സമൃദ്ധിയുള്ള

ജമീല - സുന്ദരി

ജുമൈല - സൗന്ദര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജംല - സൗന്ദര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജിംല - സൗന്ദര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജുംലാ - അതിസുന്ദരി

ജമാലിയ്യ - സുന്ദരി

ജുമാന - മുത്ത് (തുല്യ)

ജുമയ്യിന - (കൊച്ചു) മുത്ത്

ജുമാനിയ്യ - മുത്ത് (തുല്യ)

ജംഹറ - ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവള്‍

ജഹാറ - സൗന്ദര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജഹാരിയ്യ - സുന്ദരി

ജാഹിറ - പ്രശസ്ത

ജഹ്‌രിയ്യ - പ്രശസ്ത

ജിഹാരിയ്യ - പ്രശസ്ത

ജുഹൈരിയ്യ - പ്രശസ്ത

ജാഹിന - അടുക്കുന്നവള്‍

ജാബ - ഉത്തരം നല്‍കുന്നവള്‍

ജൗഹറ - രത്‌നം

ജാഫിറ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

ജഫ്‌റ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

ജിഫ്‌റ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

ജഫ്‌രിയ്യ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

ജുഫൈറ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

ജറാറ - ധൈര്യവതി

ജബീറ - പരിഹരിക്കുന്നവള്‍

ജസീന - അംഗലാവണ്യമുള്ളവള്‍

ജസീറ - ചുണയുള്ളവള്‍

ജബീന്‍ - സുന്ദരമുഖി

ജാവീദ - ദാനശീല

ജാബിറ - പരിഹരിക്കുന്നവള്‍

ജിബാറ - പരിഹാരം കാണുന്നവള്‍

ജബ്‌റ - പരിഹാരം (കാണുന്നവള്‍)

ജുബ്‌റാ - (കൂടുതല്‍) പരിഹരിക്കുന്നവള്‍

ജബ്‌രിയ്യ - പരിഹരിക്കുന്നവള്‍

ജിബാരിയ്യ - പരിഹരിക്കുന്നവള്‍

ജബ്‌ല - ശക്തി (യുള്ളവള്‍)

ജബല - ശക്തിയുള്ളവള്‍

ജിബ്‌ല - ശക്തിയുള്ളവള്‍

ജബ്‌ലിയ്യ - ശക്തിമതി

ജിബ്‌ലിയ്യ - ശക്തിമതി

ജബലിയ്യ - ശക്തിമതി

ജുബൈലിയ്യ - ശക്തിമതി

ജബ്ഹ - ശ്രീമതി

ജുബൈഹ - (കൊച്ചു) ശ്രീമതി

ജാബിയ - ശേഖരിക്കുന്നവള്‍

ജുബാ - (കൂടുതല്‍) ശേഖരിക്കുന്നവള്‍

ജബ്‌വ - ശേഖരിപ്പ് (ഉള്ളവള്‍)

ജബാവ - ശേഖരിപ്പ് (ഉള്ളവള്‍)

ജദീദ - പൗതുമ്യമുള്ളവള്‍

ജദീറ -യോഗ്യ

ജദ്‌റ - യോഗ്യത (യുള്ളവള്‍)

ജദ്‌രിയ്യ - യോഗ്യ

ജദില - ശക്തിമതി

ജദ്‌ല - ശക്തിമതി

ജാദിയ - ദാനം ചെയ്യുന്നവള്‍

ജദ്‌വ - ധര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നവള്‍

ജദ്‌വിയ്യ - ധര്‍മ്മിണി

ജരീഅ - ശൂര

ജറാഅ - ശൂരത (യുള്ളവള്‍)

ജറാഇയ - ശൂരത (യുള്ളവള്‍)

ജാരിസ - സുസ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നവള്‍

ജുറൈസ - സുസ്വരത്തില്‍ സംസാരം (ഉള്ളവള്‍)

ജുറൈസിയ്യ - സുസ്വരത്തില്‍ സംസാരം (ഉള്ളവള്‍)

ജര്‍സിയ്യ - സുസ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നവള്‍

ജര്‍ഫിയ്യ - സമ്പന്ന

ജുറൈഫിയ്യ - സമ്പന്ന

ജാരിന - പരിശീലിച്ചവള്‍

ജര്‍നിയ്യ - പരിശീലിച്ചവള്‍

ജാരിയ - ബാലിക

ജാസിറ - ധീര

ജസാറ - ധൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജുസൈറ - (കൊച്ചു) ധൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജസരിയ്യ - ധീര

ജുസൈരിയ്യ - ധീര

ജസ്‌റ - ധൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ജുസാമ - കൊഴുത്തവള്‍

ജസീമ - കൊഴുത്തവള്‍

ജസാമ - കൊഴുപ്പ് (ഉള്ളവള്‍)

ജസാമിയ്യ - കൊഴുത്തവള്‍

ജസ്മിയ്യ - കൊഴുത്തവള്‍

ജിസ്മ - കൊഴുപ്പ് (ഉള്ളവള്‍)

ജുസൈമ - കൊഴുപ്പ് (ഉള്ളവള്‍)

ജാലിബ - ആകര്‍ഷിക്കുന്നവള്‍

ജുസൈറ - ചുണയുള്ളവള്‍

ജുസൈല - സമൃദ്ധിയുള്ളവള്‍

ജുവൈരിയ - നബി(സ)യുടെ പത്‌നി

ജുസൈന - ധൈര്യമുള്ളവള്‍

ജാഫിന - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജുഫ്‌നാ - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജഫ്‌നാ - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജിഫ്‌ന - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജുഫൈന - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജഫ്‌നിയ്യ - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജിഫ്‌നിയ്യ - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജുഫൈനിയ്യ - ദുര്‍വൃത്തി ഒഴിക്കുന്നവള്‍

ജലീല - ഉന്നത

ജാലിബ - സമ്പാദക

ജുല്‍ബാ - (മഹാ) സമ്പാദക

ജല്‍ബ - സമ്പാദനം (ഉള്ളവള്‍)

ജില്‍ബ - സമ്പാദനം (ഉള്ളവള്‍)

ജല്‍ബിയ്യ - സമ്പാദക

ജില്‍ബിയ്യ - സമ്പാദക

ജലീദ - ശക്തിമതി

ജല്‍ദ - ശക്തിമതി

ജില്‍ദ - ശക്തി

ജാമില - ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവള്‍

ജംലിയ്യ - സുന്ദരി

ജുമാനാ ഹസീന്‍ - സുന്ദരമായ മുത്ത്

ജസീമാ യാസ്മിന്‍ - ശ്രേഷ്ഠയായ മുല്ലപ്പൂവ്

തശ്‌രീഫ - ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവള്‍

തഅ്ദില - നീതികാണിക്കുന്നവള്‍

തസ്‌കീന - സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നവള്‍

തഹ്ദിറ - മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നവള്‍

തസ്ഹീല - എളുപ്പമാക്കുന്നവള്‍

തദ്ിറ - നിയന്ത്രിക്കുന്നവള്‍

തഫ്ഹിമ - വിവരം നല്‍കുന്നവള്‍

തസ്‌ലീന - അലങ്കരിക്കുന്നവള്‍

തന്‍വീറ - ശോഭിക്കുന്നവള്‍

തഹാനിയ - അനുമോദിക്കുന്നവള്‍

തമീസ - വകതിരിവുള്ളവള്‍

തഹ്‌സീന്‍ - ഉത്തമം

തജമ്മല - അഴകുള്ളവള്‍

തര്‍ഫീദ - ആദരവ് (ഉള്ളവള്‍)

തര്‍നം - പാട്ടുകാരി

തര്‍നീമ - പാട്ടുപാടുക

തസ് ിര്‍ - പരീക്ഷക

തസ്ജൂ - ശാന്ത

തസ്‌റുദ് - നല്ല വായനക്കാരി

തസ്‌നാ - ഉന്നത (യാക്കും)

തസ്ഹീല - എളുപ്പമാക്കുന്നവള്‍

തശ്‌രീഫ - മാന്യ

തഫ്‌റഹ് - ഉന്മേഷം ഉള്ളവള്‍

തഫ്കീറ - ചിന്താ (ശാലി)

തഫ്ഹീമ - മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നവള്‍

തഫ്ഹം - ഗ്രഹണശാലി

തക്‌രീമ - ബഹുമാനം (ഉള്ളവള്‍)

തക്മല്‍ - സമ്പൂര്‍ണ്ണ

തംജീദ - ആദരവ് (ഉള്ളവള്‍)

തന്‍ബീഹ - ഉദ്‌ബോധനം (നടത്തുന്നവള്‍)

തന്‍ജുദ് - ധീര

തന്‍ഫുസ് - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

തുന്‍ഫിസ് - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

തദ്‌നീറ - ശോഭനം (ഉള്ളവള്‍)

തര്‍ദിന്‍ - അടുക്കിവെക്കുന്നവള്‍

തദ് ീസ - (സ്വഭാവ) മാധുര്യമുള്ളവള്‍

തുജാബ് - ഉത്തരം നല്‍കപ്പെടുന്നവള്‍

തജ്‌വീദ - ഭംഗിയാക്കുന്നവള്‍

തദ്‌വീറ - സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവള്‍

തജ്‌രിസ് - നല്ല സ്വരം സംസാരിക്കുന്നവള്‍

തജ്ഫുര്‍ - വളര്‍ന്നു വലുതായവള്‍

തജ്മീല - സുന്ദരമാക്കുന്നവള്‍

താബ - പശ്ചാത്താപം ഉള്ളവള്‍

താഇജ - കിരീടം ധരിക്കുന്നവള്‍

തിയാസ - പ്രതിരോധം ഉള്ളവള്‍

തിബ്‌റ - സ്വര്‍ണ്ണം

തബിന - ഗ്രഹണശാലിനി

തുബൈന - (കൊച്ചു) ഗ്രഹണശാലിനി

തബ്‌ന - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

താരിസ - പരിചധാരിണി

തഫിറ - തളിര്

താലിദ - വസിക്കുന്നവള്‍

തല്‍ദ - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

തമാമ - പൂര്‍ണ്ണത (യുള്ളവള്‍)

തമീമ - സമ്പൂര്‍ണ്ണ

തന്‍വീറ - ശോഭനം (ഉള്ളവള്‍)

തസ്വ്ഫിയ - ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവള്‍

തബസ്സും - പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവള്‍

തസ്‌നീം - ഒരു സ്വര്‍ഗ്ഗനദി

തംജീദ - മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവള്‍

ത്വാലിബ - ആശിക്കുന്നവള്‍

തഹാനിയ - അനുമോദിക്കുന്നവള്‍

തബ്‌ലിയ - അലങ്കരിക്കുന്നവള്‍

താജുന്നീസ - സ്ത്രീ കിരീടം

ത്വലിഖ - സ്വതന്ത്രമായവള്‍

ത്വരിഫ - അപൂര്‍വ്വമായവള്‍

തുഹൈറ - വിശുദ്ധ

തുഹ്‌റാ - പരമവിശുദ്ധ

ത്വുഫൈല - പെണ്‍കുട്ടി

തൗഫീഖ - അനുഗ്രഹമായവള്‍

തൗഖില - ഭാരമേല്‍ക്കുന്നവള്‍

ത്വൂബ - സന്തോഷവാര്‍ത്ത

തൗഫിറ - നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നവള്‍

തൗഖിറ - ഉന്നതപദവിയുള്ളവള്‍

ദന്‍ജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദിന്‍ജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദുനൈജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദന്‍ജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദിന്‍ജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദുനൈജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദാനിയ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദനാവ - അടുപ്പം (ഉള്ളവള്‍)

ദന്‍വ - അടുപ്പം (ഉള്ളവള്‍)

ദുവൈനിയ - (കൊച്ചു) അടുക്കുന്നവള്‍

ദന്‍വിയ്യ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദിന്‍വിയ്യ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദാഇല - പ്രശസ്ത

ദാല - പ്രശസ്തിയുള്ളവള്‍

ദീമ - ശാന്തമായ മഴ

ദാമില - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദംലിയ്യ - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദന്‍ജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദിന്‍ജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദുനൈജ - ഭദ്രത (യുണ്ടാക്കുന്നവള്‍)

ദന്‍ജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദിന്‍ജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദുനൈജിയ്യ - ഭദ്രമാക്കുന്നവള്‍

ദാനിയ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദനാവ - അടുപ്പം (ഉള്ളവള്‍)

ദന്‍വ - അടുപ്പം (ഉള്ളവള്‍)

ദുവൈനിയ - (കൊച്ചു) അടുക്കുന്നവള്‍

ദന്‍വിയ്യ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദിന്‍വിയ്യ - അടുക്കുന്നവള്‍

ദാഇല - പ്രശസ്ത

ദാല - പ്രശസ്തിയുള്ളവള്‍

ദീമ - ശാന്തമായ മഴ

ദാമില - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദംലിയ്യ - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദിംലിയ്യ - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദുമൈലിയ്യ - (തമ്മില്‍) യോജിപ്പിക്കുന്നവള്‍

ദംല - സംയോജനം (ചെയ്യുന്നവള്‍)

ദിംല - സംയോജനം (ചെയ്യുന്നവള്‍)

ദുമൈല - സംയോജനം (ചെയ്യുന്നവള്‍)

ദറജ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദറജിയ്യ - ഉന്നത

ദജ്‌ന - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

ദിജ്‌ന - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

ദജ്‌നിയ്യ - വസിക്കുന്നവള്‍

ദിജ്‌നിയ്യ - വസിക്കുന്നവള്‍

ദര്‍ബ - നൈപുണ്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദിര്‍ബ - നൈപുണ്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദുറൈബ - നൈപുണ്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദാരിജ - ഉന്നത

ദര്‍ജ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദിര്‍ജ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദര്‍ജിയ്യ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദിര്‍ജിയ്യ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

ദാരിസ - പഠിക്കുന്നവള്‍

ദര്‍സിയ്യ - പഠിക്കുന്നവള്‍

ദിറാസിയ്യ - പഠിക്കുന്നവള്‍

ദുറൈസിയ്യ - പഠിക്കുന്നവള്‍

ദര്‍സ - പഠനം (ഉള്ളവള്‍)

ദിറാസ - പഠനം (ഉള്ളവള്‍)

ദിര്‍സ - പഠനം (ഉള്ളവള്‍)

ദര്‍ഫിയ്യ - തണലിനു തുല്യ

ദാരിയ - ജ്ഞാനമുള്ളവള്‍

ദലീല - മാര്‍ഗദര്‍ശിനി

ദില്ലിയ്യ - മാര്‍ഗദര്‍ശിനി

ദലാലിയ്യ - മാര്‍ഗദര്‍ശിനി

ദാലിയ - ലോലമായി പെരുമാറുന്നവള്‍

ദല്‍വിയ്യ - ലോലമായി പെരുമാറുന്നവള്‍

ദില്‍വിയ്യ - ലോലമായി പെരുമാറുന്നവള്‍

ദല്‍വ - ലോലമായ പെരുമാറ്റം (ഉള്ളവള്‍)

ദില്‍വ - ലോലമായ പെരുമാറ്റം (ഉള്ളവള്‍)

ദാഇബ - നിഷ്ഠയുള്ള

ദാബ - നിഷ്ഠയുള്ളവള്‍

ദുഐബ - നിഷ്ഠയുള്ളവള്‍

ദഅബിയ്യ - നിഷ്ഠയുള്ളവള്‍

ദാഇമ - സുശക്തമാക്കുന്നവള്‍

ദാമ - സുശക്തമാക്കുന്നവള്‍

ദാമിയ്യ - സുശക്തമാക്കുന്നവള്‍

ദുഐമ - സുശക്തമാക്കുന്നവള്‍

ദിര്‍യ - ജ്ഞാനം (ഉള്ളവള്‍)

ദിറായ - ജ്ഞാനം (ഉള്ളവള്‍)

ദാശിന - നല്‍കുന്നവള്‍

ദിഫ്‌ലാ - അരലി (ഒരു ചെടി)

ദലാല - മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം (ഉള്ളവള്‍)

ദിലാല - മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം (ഉള്ളവള്‍)

ദാജിന - വസിക്കുന്നവള്‍

ദാബില - മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നവള്‍

നസ്വീബ - ഭാഗ്യവതി

നസീമ - മന്ദമാരുതന്‍

നസ്വീറ - സഹായിക്കുന്നവള്‍

നസ്വീഹ - സദുപദേശം ചെയ്യുന്നവള്‍

നദീറ - മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നവള്‍

നദീമ - കൂട്ടുകാരി

നജ്മ - നക്ഷത്രസുന്ദരി

നബീഹ - ബുദ്ധിമതി

നവാര്‍ - പുഷ്പം

നജിഹ - വിജയിച്ചവള്‍

നസാഹ് - വിശുദ്ധി

നജ്യ്യ - സുരക്ഷിത

നജാത്ത് - രക്ഷ

നജാഹ് - വിജയം

നജീബ - ഉന്നതകുലജാത

നസ്വീഫ - വിശുദ്ധയായവള്‍

നസ്‌രീന്‍ - പനിനീര്‍പുഷ്പം

നാബിറ - വളരുന്നവള്‍

നബ്‌ല - ശ്രേഷ്ഠ

നബീല - ശ്രേഷ്ഠ

നബാലിയ്യ - ശ്രേഷ്ഠ

നബാല - ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവള്‍

നജാബ - ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

നജ് - ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

നിജ് - ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

നുജൈബ - ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

നജീദ - ധീര

നജിദ - ധീര

നജാദ - ധീരത (യുള്ളവള്‍)

നജ്ദ - ധീരത (യുള്ളവള്‍)

നുജ്ദാ - (മഹാ) ധീര

നജ്മ - നക്ഷത്ര (തുല്യ)

നുജൈമ - (കൊച്ചു) നക്ഷത്രം

നദ് - ധിഷണശാലിനി

നിദ്ിയ്യ - ധിഷണശാലിനി

നദാബിയ്യ - ധിഷണശാലിനി

നദ്‌സ - ബുദ്ധിശാലിനി

നദിസ - ബുദ്ധിശാലിനി

നദസിയ്യ - ബുദ്ധിശാലിനി

നദ്‌സിയ്യ - ബുദ്ധിശാലിനി

നിദ്‌സിയ്യ - ബുദ്ധിശാലിനി

നുദൈസിയ്യ - ബുദ്ധിശാലിനി

നാദിശ - ഗവേഷക

നഫ്‌ല - ഔദാര്യം (നല്‍കുന്നവള്‍)

നിഫ്‌ല - ഔദാര്യം (നല്‍കുന്നവള്‍)

നുഫൈല - ഔദാര്യം (നല്‍കുന്നവള്‍)

നാമിയ - കൊഴുത്തവള്‍

നാഹില - ദാഹം തീര്‍ന്നവള്‍

നൗറ - പുഷ്പം (തുല്യ)

നൂഹ - ശക്തി(മതി)

നശ്‌റ - മന്ദമാരുതന്‍

നുശൈറ - മന്ദമാരുതന്‍

നഫീസ - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

നഫാസിയ്യ - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

നഫസിയ്യ - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

നിഫ്‌സിയ്യ - പ്രാധാന്യമുള്ളവള്‍

നഫാസ - പ്രാധാന്യം(ഉള്ളവള്‍)

നഫ്‌സ - പ്രാധാന്യം(ഉള്ളവള്‍)

നിഫ്‌സ - പ്രാധാന്യം(ഉള്ളവള്‍)

നുഫൈസ - പ്രാധാന്യം(ഉള്ളവള്‍)

നാഫില - ഉദാരമതി

നഹീദ - ഒരു പുഷ്പം

നഫീസ - അമൂല്യ

നഖീബ - മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നവള്‍

നസ്‌റീന്‍ - ഒരു പുഷ്പം

നസ്തറീന്‍ - ഒരു പുഷ്പം

നാഹിദ - പുഷ്പം

നാസ്വിറ - സഹായി

നാജിയ - സുരക്ഷിത

നാദിറ - അനുപമയായവള്‍

നജാ - വിജയം

നാസിമ - നേതാവായവള്‍

നാസ്വിറ - സഹായിക്കുന്നവള്‍

നുസൈഹ - ഉപദേശിക്കുന്നവള്‍

നാദിയ - ക്ഷണിക്കുന്നവള്‍

നുസൈ്വറ - സഹായിക്കുന്നവള്‍

നുസ്‌റത്ത് - സഹായം

നാഇമ - മൃദുല

നുസഫാ - പരമവിശുദ്ധ

നദീമ - കൂട്ടുകാരി

നൂറുന്നീസ - സ്ത്രീകളുടെ പ്രകാശം

നുബല - അത്യന്തം കുലീന

നൂറ - പ്രകാശമുള്ളവള്‍

നുബൈല - കുലീന

നൗര്‍ - പൂമൊട്ട്

നൗഫല - യുവസുന്ദരി

നിലൂഫര്‍ - താമര

നുഖൈബ - മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നവള്‍

നബ്രാസ് - വിളക്ക്

നുജൈബ - കുലീന

നുജബ - കുലീന

പര്‍വീന്‍ - നക്ഷത്രം

ഫാദിയ - ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നവള്‍

ഫാലിയ - ചിന്തക

ഫാരിജ - തുറക്കുന്നവള്‍

ഫാരിഹ - സുന്ദരി

ഫര്‍ഹ - നൈപുണ്യം (ഉള്ളവള്‍)

ഫിര്‍ഹ - നൈപുണ്യം (ഉള്ളവള്‍)

ഫറാഹ - സൗന്ദര്യം (ഉള്ളവള്‍)

ഫാസിറ - വ്യക്തമാക്കുന്നവള്‍

ഫര്‍സീന - ബുദ്ധിശാലി

ഫഖീമ - ശ്രേഷ്ഠയായവള്‍

ഫരീദ - അതുല്യ

ഫരീഹ - സന്തോഷം

ഫഖീദ - അസുലഭയായവള്‍

ഫസീല - ശ്രേഷ്ഠമായവള്‍

ഫഹ്മ - ബുദ്ധിയുള്ളവള്‍

ഫതഹിയ്യ - വിമോചക

ഫസ്വീഹ - വാക്‌സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ളവള്‍

ഫലാഹ - വിജയിച്ചവള്‍


ഫതാഹ - വിജയിച്ചവള്‍

ഫഖൂറ - അഭിമാനമുള്ളവള്‍

ഫര്‍ഹത് - സന്തോഷവതി

ഫാഖിറ - അഭിമാനമുള്ളവള്‍

ഫാഹിമ - ബുദ്ധിയുള്ളവള്‍

ഫാസ്വില - ശ്രേഷ്ഠയായവള്‍

ഫുആദ - സഹൃദയവനിത

ഫുസ്ഹാ - വാക്‌സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ളവള്‍

ഫുഹൈമ - ബുദ്ധിയുള്ളവള്‍

ഫൈറൂസ് - രത്‌നം

ഫുഖൈമ - കൊച്ചുശ്രേഷ്ഠ

ഫൗസിയ - വിജയിച്ചവള്‍

ഫൗഖിയ - മികച്ചവള്‍

ഫുസൈഹ - വാക്‌സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ളവള്‍

ഫുറൈദ - അതുല്യ

ഫിര്‍ദൗസ് - സ്വര്‍ഗ്ഗം

ഫൈറൂസ - മാണിക്യം

ഫര്‍സാന - സുഗന്ധപുഷ്പം

ഫാഹിമ - ഗ്രഹണശാലിനി

ഫഹീമ - ഗ്രഹണശാലിനി

ഫഹിമ - ഗ്രഹണശാലിനി

ഫഹ്മിയ്യ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫിഹ്മിയ്യ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫഹാമ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫിഹാമ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫഹാമിയ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫഹ്മ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫിഹ്മ - ഗ്രഹണശീലം (ഉള്ളവള്‍)

ഫസ്‌ലുല്‍ ഫാരിസ - ശ്രേഷ്ഠയായ ധീരവനിത

ഫരീദാ ഫര്‍ഹത് - അനുപമയായ സന്തോഷവതി

ഫര്‍ഹത് - സന്തോഷവതി

ബര്‍കത് - അനുഗ്രഹം

ബശീറ - സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നവള്‍

ബതുല്‍ - കന്യക

ബുശൈറ - സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നവള്‍

ബുസൈ്വറ - ഉള്‍കാഴ്ചയുള്ളവള്‍

ബരിറ - പുണ്യം ചെയ്യുന്നവള്‍

ബസീമ - പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവള്‍

ബസ്മത് - പുഞ്ചിരി

ബുശ്‌റ - ശുഭവാര്‍ത്ത

ബീഗം - സൗഭാഗ്യവതി

ബാസിമ - പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവള്‍

ബുസ്മാ - വളരെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവള്‍

ബസ്മ - പുഞ്ചിരി (തൂകുന്നവള്‍)

ബസ്മിയ്യ - പുഞ്ചിരി (തൂകുന്നവള്‍)

ബജ്ദ - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

ബജീല - ആദരിക്കപ്പെടുന്നവള്‍

ബജ്‌ല - ആദരിക്കപ്പെടുന്നവള്‍

ബജാലിയ്യ - ആദരിക്കപ്പെടുന്നവള്‍

ബാദിറ - മുമ്പിലെത്തുന്നവള്‍

ബദ്‌റ - മുന്നേറല്‍

ബാദിറ - മുമ്പിലെത്തുന്നവള്‍

ബാദിന - കൊഴുത്തവള്‍

ബന്‍സ - തിന്മത്യാഗം (ഉള്ളവള്‍)

ബാഹിറ - സുന്ദരി

ബഹീറ - മാന്യ

ബിശാറത്ത് - സന്തോഷവാര്‍ത്ത

ബാസില - ധൈര്യമുള്ളവള്‍

ബുര്‍ഹാന - വ്യക്തമായവള്‍

ബുസ്‌റ - പഴുക്കാറായ പഴം

ബുസ്താന - പൂന്തോട്ടം

ബദറുന്നിസാ - സ്ത്രീകളില്‍ ചന്ദ്രന്‍

യാസ്മിന്‍ - മുല്ലപ്പൂവ്

യാസിറ - സൗമ്യ

യസ്‌രിയ്യ - സൗമ്യ

യസരിയ്യ - സൗമ്യ

യമാമ - അരിപ്രാവ് (തുല്യ)

യംഊദ - കൊഴുത്തവള്‍

രിത്‌വ - ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവള്‍

രിജ് - ആദരവ് (ഉള്ളവള്‍)

രിജ്‌ന - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

രിദ്‌ന - അടുക്കിവെക്കുന്നവള്‍

രിബ്ദ - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

രിത് - സ്ഥിരത (യുള്ളവള്‍)

രിഫ്ഹ - സുഖജീവിതം ഉള്ളവള്‍

രിഫ്‌വ - മൈത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

രിക്‌ന - ശാന്തത(യുള്ളവള്‍)

രിന്‍മ - പാട്ടുപാടുക (പാടുന്നവള്‍)

രിസ്‌ല - ശാന്തത(യുള്ളവള്‍)

രിസ്‌വ - സ്ഥൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

രിസ്‌വിയ്യ - സ്ഥൈര്യമുള്ളവള്‍

രിശ്മ - എഴുത്തു(കാരി)

രിഫ്ദ - ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവള്‍

രീഫ - അനുകമ്പ(യുള്ളവള്‍)

രിബ്അ - ഔന്നത്യം (ഉള്ളവള്‍)

രീമ - വെള്ളപെണ്‍മാന്‍

രീദ - സൗമ്യത (യുള്ളവള്‍)

രിയാസ - നേതൃത്വം (ഉള്ളവള്‍)

രീസ - നേതൃത്വം (ഉള്ളവള്‍)

ലുതൈഫ - സൗമ്യ

ലമാഅ - തിളങ്ങുന്നവള്‍

ലത്വീഫ - വിശുദ്ധയായവള്‍

ലാസിമ - അനിവാര്യമായവള്‍

ലാമിഅ - തിളങ്ങുന്നവള്‍

ലൈലാ - അതീവസുന്ദരി

ലബീബ - ബുദ്ധിമതി

ലബാബ - ബുദ്ധിശീലം ഉള്ളവള്‍

ലാബിദ - വാസിനി

ലാജിമ - തുന്നുന്നവള്‍

ലദ്‌ന - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

ലിദ്‌ന - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

ലദാന - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

ലാസിന - സാഹിത്യകാരി

ലസിന - സാഹിത്യകാരി

ലസ്‌ന - സാഹിത്യകാരി

ലസനിയ്യ - സാഹിത്യകാരി

ലസ്‌നിയ്യ - സാഹിത്യകാരി

ലൈസാ - ധൈര്യമുള്ളവള്‍

ലൈന - സൗമ്യ

ലയ്യിന - സൗമ്യ

ലയാന - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

ലീന - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

ലുബാന - ആഗ്രഹിച്ചവള്‍

ലയ്യിന - മൃദുല

ലുദൈദ - ആനന്ദിക്കുന്നവള്‍

ലബിദ - വാസിനി

വാഹിദ - ഒരുവള്‍

വാഖിഫ - അറിവുള്ളവള്‍

വാഹിബ - ഔദാര്യമുള്ളവള്‍

വാജിദ - ലക്ഷ്യം നേടിയവള്‍

വസീഖ - ആരോഗ്യവതി

വഹ്ദ - അനുപമ

വാരിദ - സന്ദേശവാഹിനി

വഹീദ - അനുപമയായവള്‍

വുജൈഹ - മുഖകാന്തിയുള്ളവള്‍

വിസാല്‍ - ചേര്‍ച്ച

വിദാദ്ദ് - സൗഹൃദം

വഫീഖ - വിജയകരം

വുഖൈഫ - അറിവുള്ളവള്‍

വാബിറ - വസിക്കുന്നവള്‍

വാഇബ - ലജ്ജയുള്ളവള്‍

വാബിത - വസിക്കുന്നവള്‍

വാബിഹ - ബുദ്ധിമതി

വബ്ഹിയ്യ - ബുദ്ധിമതി

വാതിന - വസിക്കുന്നവള്‍

വത്‌നിയ്യ - വസിക്കുന്നവള്‍

വതനിയ്യ - വസിക്കുന്നവള്‍


വജീഹ - പ്രമുഖ

വജാഹ - പ്രാമുഖ്യം (ഉള്ളവള്‍)

വദീദ - പ്രിയ

വദാദ - സ്‌നേഹം (ഉള്ളവള്‍)

വിദാദ - സ്‌നേഹം (ഉള്ളവള്‍)

വാരിദ - ധീര

വാരിഫ - ശോഭന

വസീമ - സുമുഖി

വസ്മിയ്യ - സുമുഖി

വിസ്മിയ്യ - സുമുഖി

വസാമിയ്യ - സുമുഖി

വനിയ്യ - മുത്തുതുല്യ

ശഹാന - രാജകുമാരി

ശബൂം - നിശാഗന്ധി

ശഹ്‌നാ

ശഹ്‌നാസ് - മധുരസംഗീതം

ശബീറ - കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവള്‍

ശക്കില - അഴകുള്ളവള്‍

ശക്കീബ - സഹനമുള്ളവള്‍

ശമീറ - ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലതയുള്ളവള്‍

ശമീമ - സുഗന്ധമുള്ളവള്‍

ശഫീഖ - അനുകമ്പയുള്ളവള്‍

ശറാഫ - ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവള്‍

ശബ്‌നം - മഞ്ഞ്

ശഹീമ - കൂര്‍മ്മബുദ്ധിയുള്ളവള്‍

ശഹ്മ - ബുദ്ധിമതി

ശഹ്‌ല - വിടര്‍ന്ന കണ്ണുള്ളവള്‍

ശാഹിദ - സാക്ഷിയായവള്‍

ശാകിറ - നന്ദിയുള്ളവള്‍

ശാഹ് ാനു - രാജകുമാരി


ശഹീറ - സുപ്രസിദ്ധ

ശഹ്മ - ബുദ്ധികൂര്‍മ്മത (യുള്ളവള്‍)

ശാഇഫ - മിനുക്കുന്നവള്‍

ശൗഫ - മിനുക്കുന്നവള്‍

ശംസിയ്യ - സൂര്യതുല്യ

ശനീബ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശാനിബ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശുന്‍ബാ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശന്‍ബ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശിന്‍ബ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശുനൈബ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശന്‍ബിയ്യ - പല്ലുകള്‍ ഭംഗിയുള്ളവള്‍

ശുമൈസ - (കൊച്ചു) സൂര്യന്‍

ശബ്‌ന - കൊഴുത്തവള്‍

ശിബ്‌ന - കൊഴുത്തവള്‍

ശാബിന - കൊഴുത്തവള്‍

ശുബൈന - കൊഴുത്തവള്‍

ശബ്‌നിയ്യ - കൊഴുത്തവള്‍

ശിബ്‌നിയ്യ - കൊഴുത്തവള്‍

ശാബിയ - ഉന്നത

ശരീഫ - മാന്യ

ശാലിയ - ഉയര്‍ത്തുന്നവള്‍

ശബാസ് - ഔന്നത്യത്തിലുള്ള

ശിറിന്‍ - പ്രിയപ്പെട്ടവള്‍

ശാഹിന - വെളുത്ത സുന്ദരി

ശുഹൈദ - സാക്ഷിയായവള്‍

ഷിറിന്‍ - പ്രിയങ്കരി

സാബിറ - പരീക്ഷക

സബ്‌റ - പരീക്ഷണം (നടത്തുന്നവള്‍)

സിബ്‌റ - പരീക്ഷണം (നടത്തുന്നവള്‍)

സുബൈറ - പരീക്ഷണം (നടത്തുന്നവള്‍)

സാജിയ - ശാന്ത

സജ്‌വ - ശാന്തത(യുള്ളവള്‍)

സിജ്‌വ - ശാന്തത(യുള്ളവള്‍)

സുജയ്യ - (കൊച്ചു)ശാന്ത

സാരിജ - സുമുഖി

സര്‍ജ - സുമുഖത(യുള്ളവള്‍)

സിര്‍ജ - സുമുഖത(യുള്ളവള്‍)

സുറൈജ - സുമുഖത(യുള്ളവള്‍)

സാരിദ - നന്നായി വായിക്കുന്നവള്‍

സര്‍ദിയ്യ - നന്നായി വായിക്കുന്നവള്‍

സിര്‍ദിയ്യ - നന്നായി വായിക്കുന്നവള്‍

സറാദിയ്യ - നന്നായി വായിക്കുന്നവള്‍


സര്‍ദ - നല്ല വായന(യുള്ളവള്‍)

സിര്‍ദ - നല്ല വായന(യുള്ളവള്‍)

സര്‍വിയ്യ - മാന്യ

സിര്‍വിയ്യ - മാന്യ

സറാഇയ്യ - മാന്യ

സറാവിയ്യ - മാന്യ

സാഫിറ - പ്രസന്ന

സഫീറ - ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

സഫാറ - ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

സിഫാറ - ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

സഫ്‌റ - ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

സിഫ്‌റ - ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

സകീന - ഗാംഭീര്യം (ഉള്ളവള്‍)

സാമിത - സുശീല

സമീറ - രാക്കഥ പറയുന്നവള്‍

സാമിറ - രാക്കഥ പറയുന്നവള്‍

സമീന - കൊഴുത്തവള്‍

സാമിന - കൊഴുത്തവള്‍

സന്‍വ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സിന്‍വ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സന്‍വിയ്യ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സിന്‍വിയ്യ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സനാവിയ്യ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സനാവ - പ്രസന്ന (ഉള്ളവള്‍)

സഹാല - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

സിഹ്‌ല - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

സഹ്‌ലിയ്യ - സൗമ്യത (ഉള്ളവള്‍)

സാഇസ - ഭരിക്കുന്നവള്‍

സല്‍മാ - ഒരു സ്വഹാബിയ്യ

സമാഹ - ദാനശീലമുള്ളവള്‍

സലീമ - സുരക്ഷിത

സകിന - അനുഗ്രഹീത

സദീദ - നേര്‍മാര്‍ഗ്ഗിനി

സര്‍ഫറാസ - കീര്‍ത്തിയുള്ളവള്‍

സഹ്‌ല - വിശുദ്ധ

സഫിദ - വെളുത്ത പുഷ്പം

സമിയ്യ - ഉന്നത

സജീദ - പ്രണമിക്കുന്നവള്‍

സയ്യിദ - നായിക

സജ്ജാദ - പ്രണമിക്കുന്നവള്‍

സല്‍മാ - രക്ഷപ്പെട്ടവള്‍

സയാഹ - സഞ്ചാരിണി

സാബിഖ - മുന്നേറുന്നവള്‍

സഫിയ്യ - നിഷ്‌കളങ്ക

സാജിദ - പ്രണമിക്കുന്നവള്‍

സാലിമ - രക്ഷയുള്ളവള്‍

സാലിഹ - വിശുദ്ധ

സാഹില - ആയാസരഹിത

സാകിന - ശാന്ത

സാകിയ - ബുദ്ധികൂര്‍മ്മതയുള്ളവള്‍

സുഹൈറ - ആകര്‍ഷിക്കുന്നവള്‍

സുലൈമ - രക്ഷപ്പെട്ടവള്‍

സുജൈദ - പ്രണമിക്കുന്നവള്‍

സുഫൈദ - വെള്ളനിറമുള്ളവള്‍

സുബൈദ - ഉയര്‍ന്നവള്‍

സുബ്ഹാന - പരിശുദ്ധ

സുമയ്യ - പദവിയുള്ളവള്‍

സുരയ്യ - കാര്‍ത്തികനക്ഷത്രം

സുറൂര്‍ - സന്തോഷമുള്ള

സുഹ്‌റ - പ്രശോഭിത

സീനത്ത് - ഭംഗി

സിത്താര - ഭാഗ്യനക്ഷത്രം

സ്വുബൈറ - ക്ഷമിക്കുന്നവള്‍

സ്വഹീഹ - ശരിയായവള്‍

സ്വരിഹ - വ്യക്തമായവള്‍

സ്വാലിഹ - സല്‍കര്‍മ്മിണി

ഹമീമ - സ്‌നേഹിത

ഹബീബ - സ്‌നേഹിത

ഹസീന - സുന്ദരി

ഹനീന - ആശയുള്ളവള്‍

ഹലീമ - ക്ഷമയുള്ളവള്‍

ഹനിയ്യ - സന്തുഷ്ട

ഹസനത്ത് - നന്മ

ഹയാത്ത് - ജീവിതം

ഹാദിഖ - സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ളവള്‍

ഹാലിമ - സഹനശീല

ഹാരിസ - കാവല്‍ക്കാരി

ഹാകിമ - അറിവുള്ളവള്‍

ഹിസാന - സുന്ദരി

ഹിസാന്‍ - സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സുന്ദരി

ഹിമായ - സംരക്ഷണം

ഹാസിന - സുന്ദരി

ഹാത്തിമ - ദാമശീലമുള്ളവള്‍

ഹാമിദ - സ്തുതിക്കുന്നവള്‍

ഹുമാമ - ധീരവനിത

ഹുസൈന - കൊച്ചുസുന്ദരി

ഹുസ്‌ന - ഉത്തമി

ഹുനൈന - മൃദുലമനസ്‌ക

ഹുഫൈസ - സുരക്ഷിത

ഹുലൈമ - സഹനശീല

ഹഫിസ - സുരക്ഷിതയായ

ഹാനിയ - ഉദാരമതി

ഹാദിന - ശാന്ത

ഹാദിയ - മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിനി

റയ്യാ - സുഗന്ധം

റാഇഫ - കൃപാലു

റാഫ - കൃപാലു

റൂഫാ - (മഹാ) കൃപാലു

റുഐഫ - (കൊച്ചു) കൃപാലു

റാഫിയ്യ - കൃപാലു

റാഇമ - കൃപാലു

റുഐമ - (കൊച്ചു)മാന്‍

റാഇയ - അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവള്‍

റാബിഅ - ഉന്നത

റാബിയ - ഉന്നത

റുബ്‌വാ - അത്യുന്നത

റാബിയ്യ - മൈത്രിയുണ്ടാക്കുന്നവള്‍

റുഐബ - മൈത്രിയുണ്ടാക്കുന്നവള്‍

റഊദ - സൗമ്യ

റാദ് - സൗമ്യ


റാദ - സൗമ്യ

റസ്‌വ - സ്ഥൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

റുസൈവ - സ്ഥൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

റസ്‌വിയ്യ - സ്ഥൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

റുസൈവിയ്യ - സ്ഥൈര്യം (ഉള്ളവള്‍)

റാശിദ - മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിത

റാശിമ - എഴുത്തുകാരി

റഫ്ദ - ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവള്‍

റജ് - ആദരവ് (ഉള്ളവള്‍)

റുജൈബ - ആദരവ് (ഉള്ളവള്‍)

റജുല - പൗരുഷബുദ്ധിവൈഭവമുള്ളവള്‍

റാജിന - വസിക്കുന്നവള്‍

റജ്‌ന - വാസം (ഉള്ളവള്‍)

റാദിമ - നികത്തുന്നവള്‍

റാദിന - അടുക്കിവെക്കുന്നവള്‍

റദ്‌ന - അടുക്കിവെക്കുന്നവള്‍

റാസിമ - എഴുത്തുകാരി

റസ്മിയ്യ - എഴുത്തുകാരി

റസ്മ - എഴുത്തുകാരി

റുസൈമ - എഴുത്തുകാരി

റുസ്മാ - (മഹാ) എഴുത്തുകാരി

റാബിദ - വസിക്കുന്നവള്‍

റാജിബ - ആദരിക്കുന്നവള്‍

റാഫിയ - മൈത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

റഫ്‌വ - മൈത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നവള്‍

റാകിന - ശാന്ത

റകീന - ഗാംഭീര്യമുള്ളവള്‍

റകാന - ഗാംഭീര്യ(മുള്ളവള്‍)

റുക്‌നാ - (മഹാ) ഗാംഭീര്യമുള്ളവള്‍

റമീസ - ശോഭിക്കുന്നവള്‍

റസീന - അന്തസ്സുള്ളവള്‍

റസിയ - തൃപ്തിപ്പെട്ടവള്‍

റശീഖ - അഴകുള്ളവള്‍

റഹ്മത്ത് - കാരുണ്യം

റഈസ - നേതാവ്

റഹീമ - കാരുണ്യമുള്ളവള്‍

റഫീഖ - സ്‌നേഹിത

റഖീഖ - അനുകമ്പയുള്ളവള്‍

റജാഹ് - ആഗ്രഹം

റഫാഅ് - സന്തോഷം

റഷിദ - സന്മാര്‍ഗ്ഗി

റബാബ് - വെള്ളമേഘം

റജിയ്യ - പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നവള്‍

റാകിഅ - പ്രണമിക്കുന്നവള്‍

റാനിയ - നല്ലത് കാണുന്നവള്‍

റസാന - ഗൗരവമുള്ളവള്‍

റഹിബ - സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവള്‍

റബീബ - വളര്‍ത്തുപുത്രി

റൂസഫീദ - സുന്ദരി

റുഹൈബ - സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവള്‍

റുസൈന - ഗാംഭീരമുള്ളവള്‍

റുഖൈബ - വീക്ഷിക്കുന്നവള്‍

റാഖിബ - വീക്ഷിക്കുന്നവള്‍

റാഹിമ - കരുണ കാണിക്കുന്നവള്‍

റാസിയ - സ്ഥിരതയുള്ളവള്‍

റാഷിദ - നേര്‍വഴി കണ്‌ടെത്തിയവള്‍

റാഹില - യാത്രക്കാരി

റുഷ്ദ - നേര്‍വഴി കണ്‌ടെത്തിയവള്‍

റാഫിയ - ഉയര്‍ന്നവള്‍

റിസ്‌വാന - സംതൃപ്തയായ

റൈഹാന - സുഗന്ധവതിയായ

മരീഹ - സന്തുഷ്ടിയുള്ളവള്‍

മഖ് ൂല - സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മശ്മൂമ - സുഗന്ധം പരത്തുന്നവള്‍

മശ്ഹൂറ - പ്രസിദ്ധിയായവള്‍

മഫ്ഹൂമ - ബുദ്ധിശാലിനി

മഹ്‌സൂസ - അറിയപ്പെട്ടവള്‍

മഫ്തൂഹ - വിജയിച്ചവള്‍

മംദൂഹ - പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മഖ്‌സ്വൂദ - അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മസ്‌റൂറ - സന്തോഷപ്പെട്ടവള്‍

മസ്ഊദ - ഭാഗ്യവതി

മശ്കൂറ - നന്ദിയുള്ളവള്‍

മന്‍സൂറ - സഹായിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മഖ്ദൂമ - യജമാനത്തി

മദനിയ്യ - നാഗരിക ബോധമുള്ളവള്‍

മഅ്ശൂഖ - സ്‌നേഹിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മജീദ - മഹത്വമുള്ളവള്‍

മലാഹത് - സൗഭാഗ്യവതി

മതീന - ദൃഢമനസ്‌ക

മഅ്‌സൂമ - സുരക്ഷിത

മാലൂഫ - പ്രിയമുള്ളവള്‍

മാഹിറ - അറിവുള്ളവള്‍

മാഹിദ - ഒരുക്കുന്നവള്‍

മാഹിജ - സുമുഖി

മാഹിറ - സമര്‍ത്ഥ

മഹാറ - സാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

മഹ്‌റ - സാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

മിഹ്‌റ - സാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

മുഹൈറ - സാമര്‍ത്ഥ്യം (ഉള്ളവള്‍)

മാഹില - നന്മയില്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവള്‍

മഹ്‌ലിയ്യ - നന്മയില്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവള്‍

മിഹ്‌ലിയ്യ - നന്മയില്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവള്‍

മഹ്‌ല - നന്മയില്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവള്‍

മിഹ്‌ല - നന്മയില്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നവള്‍

മജ്ദ - പ്രതാപം (ഉള്ളവള്‍)

മിജ്ദ - പ്രതാപം (ഉള്ളവള്‍)

മറാസ - ശക്തി (മതി)

മാരിന - പരിശീലിക്കുന്നവള്‍

മര്‍ന - പരിശീലനം (നേടുന്നവള്‍)

മുഫീദ - ഉന്നത

മൗഫൂറ - സമ്പൂര്‍ണ്ണ

മല്‍സ - മിനുക്കം (ഉള്ളവള്‍)

മില്‍സ - മിനുക്കം (ഉള്ളവള്‍)

മുലൈസ - മിനുക്കം (ഉള്ളവള്‍)

മുജാഹ - ഉന്നത

മുര്‍ഫിദ - ഉദാര

മുസ്ിറ - പരീക്ഷക

മന്‍ദിയ - ഉദാരമതി

മാഇദ - സൗമ്യ

മാജിദ - ശ്രേഷ്ഠ

മുനീബ - പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവള്‍

മുബില്ല - ആരോഗ്യമുള്ളവള്‍

മുബ്‌ലിജ - ശോഭന

മാലിക - ഉടമ

മുനവ്വറ - പ്രശോഭിത

മുജൈദ - മഹത്വമുള്ളവള്‍

മഅ്ഖൂല - അനുയോജ്യയായവള്‍

മബ്‌റൂറ - പുണ്യം ലഭിച്ചവള്‍

മശ്മൂമ - സുഗന്ധമുള്ളവള്‍

മുജാഹിദ - യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവള്‍

മഹ്‌സൂസ - അറിയപ്പെട്ടവള്‍

മഹ്ഫൂസ - സുരക്ഷിതയായവള്‍

മഖ്ദൂമ - യജമാനത്തി

മുഹ്‌സിന - നന്മ ചെയ്യുന്നവള്‍

മുതബസ്സിമ - പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവള്‍

മുതറഹ്ഹിമ - കരുണ കാണിക്കുന്നവള്‍

മഅ്‌ലൂമ - അറിയപ്പെട്ടവള്‍

മലാഹ - സുന്ദരി

മുബാറക്ക - അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവള്‍

മുബീന - വ്യക്തമായവള്‍

മുജീബ - ഉത്തരം നല്‍കുന്നവള്‍

മുതഫക്കിറ - ചിന്തിക്കുന്നവള്‍

മുഖ്‌ലിസ - ആത്മാര്ത്ഥതയുള്ളവള്‍

മുഫീദ - ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവള്‍

മുഫാഖിറ - അഭിമാനബോധമുള്ളവള്‍

മുസ്തഹ്‌സിന - ഇഷ്ടപ്പെട്ടവള്‍

മുസ്‌ലിമ - അനുസരണയുള്ളവള്‍

മുശ്‌രിഫ - ശ്രേഷ്ഠയായവള്‍

മുശിറ - ഉപദേഷ്ടാവ്

മുദ്‌രിക - ബുദ്ധിശാലിനി

മുസൈന - സുന്ദരി

മുഈന - സഹായിക്കുന്നവള്‍

മുസ്‌കിന - സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നവള്‍

മുംതാസ് - സവിശേഷതയുള്ളവള്‍

മൈമൂന - ഭാഗ്യശാലിനി

മെഹ്താബ് - ചന്ദ്രന്‍

മുഖലിദ - അനുസരിക്കുന്നവള്‍

മുനിസ - ഉറ്റ ചങ്ങാതി

മുഹ്ജബീല്‍ - ചന്ദ്രമുഖി

മുഫറുന്നിസ - വിജയി

Post a Comment