വനിതാ സംരംഭകർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്ന 10 സർക്കാർ പദ്ധതികൾ


വനിതകളുടെ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിവരുന്നുണ്ട്. 2013-ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറ പ്രാതിനിധ്യം 13.78 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രത്യേക പരിഗണനകളും വനിതകൾക്ക് നൽകിവരുന്നുണ്ട്. വനിതകൾക്ക് മാത്രമായും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയും നടപ്പാക്കുന്ന 10 പ്രധാന പദ്ധതികൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

1. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ

* 2016-17 മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരുന്നു.

* 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും ഒരു കോടി രൂപയ് താഴെയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.

* ഒരു ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് മിനിമം ഒരു വനിതയ്ക്കും ഒരു എസ്.സി./ എസ്.ടി. സംരംഭകനും ഓരോ വായ്പ്പകൾ ഒാരോ വർഷവും നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് നിബന്ധന.

* പ്രത്യേക സബ്സിഡി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റ് സർക്കാർ സബ്സിഡികൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടാകും.

* പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി നൽകാതെതന്നെ വായ്പ അനുവദിക്കും.

* ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിനെ വായ്പയായി സമീപിക്കാം.

2. പി.എം.ഇ.ജി.പി. (പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം)

* 2008 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരുന്നു.

* സേവന സംരംഭങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും നിർമാണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപയും വായ്പ.

* വനിതകളെ പൂർണമായും പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കി അവരുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് 35 ശതമാനവും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്ത് 25 ശതമാനവും സബ്സിഡി നൽകിവരുന്നു.

* വനിതകൾക്ക് 30 ശതമാനം സംവരണവും പദ്ധതിയിലുണ്ട്.

* കെ.വി.ഐ.സി.യുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

3. എന്റെ ഗ്രാമം.

* സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഖാദി ബോർഡ് വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണ്.

* അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.

* വനിതകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കി 30 ശതമാനം വരെ ഗ്രാൻറ് അനുവദിച്ചുവരുന്നു.

* അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഖാദി ബോർഡി ൻറ ജില്ലാ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

4. ശരണ്യ പദ്ധതി

* സംസ്ഥാന സർക്കാർ എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

* വിധവകൾ, വിവാഹമോചനം നേടിയ സ്ത്രീകൾ, ഭർത്താവിനെ കാണാതെ പോയ സ്ത്രീകൾ, എസ്. സി, എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ എന്നിവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

* 50,000 രൂപ വരെ വായ്പയും 50 ശതമാനം (പരമാവധി 25000 വരെ) സബ്സിഡിയും നൽകുന്നു.

* സർക്കാർ ഫണ്ട് ആണ് വായ്പയായി വിതരണംചെയ്യുന്നത്.

* അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

5. നാനോ പലിശ സബ്സിഡി

* സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്.

* അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വായ്പ എടുത്ത് സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിലോ മറ്റ് സ്ഥലത്തോ സംരംഭം നടത്തുന്നവർക്ക് വാർഷിക പലിശ തിരികെ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

* തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കും ഇതിന് അർഹതയുണ്ട്.

* വനിതകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കി എട്ട് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു വരുന്നു.

* ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളേയോ ആയതിൻറ സബ് ഒാഫീസുകളേയോ ഇതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

 6. എന്റർപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീം 

(ഇ.എസ്.എസ്.)

* സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറ പദ്ധതിയാണ്. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്നു.

* നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരം നിക്ഷേപത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നു.

* വനിതകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണ്ട് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൻറ 20ശതമാനം (കോവിഡിൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 25 ശതമാനം ആയി ഉയർത്തി) പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻറ് അനുവദിക്കുന്നു.

* മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സംരംഭകയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 35 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ട്.

* വായ്പ എടുക്കാത്തവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും .

* ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം / സബ് ഓഫീസുകളെ ഇതിനായി കാണുക.

7. നാരീശകതി വായ്പ.

* കേന്ദ്രസർക്കാർ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് 'നാരീശക്തി'.

* സംരംഭകയുടെ വിഹിതം അഞ്ചു ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

* രണ്ടു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പയുടെ പലിശ യിൽ 0.5 ശതമാനം കൺസഷൻ അനുവദിക്കുന്നു.

* അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ യാതൊരു ഈടും ഇല്ലാതെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.

* ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെയാണ് കാണേണ്ടത്.

8. നാനോ സംരംഭങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം വരെ ഗ്രാന്റ്.

* സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണ്.

* 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ പദ്ധതിച്ചെലവ് വരുന്ന നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾക്കും ജോബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കും പ്രയോജനം കിട്ടും.

* വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആനുകൂലും ലഭിക്കുക.

* വനിതകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കരുതി പദ്ധതിച്ചെലവിൻറെ 40 ശതമാനം, പരമാവധി നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻറ് അനുവദിക്കുന്നു.

* ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം/ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഒാഫീസുകളെ സമീപിക്കാം.

9. വനിതാ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായങ്ങൾ.

* സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇത്.

* ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സ്ലിം, സോഫ്റ്റ് ലോൺ സ്ലിം എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വനിതാ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പദ്ധതികളാണ് ഇത്.

* ടെക്നോളജി വാങ്ങുന്നതിന് വരുന്ന നിക്ഷേപത്തിന്റെ 90 ശതമാനം, പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻറ് അനുവദിക്കുന്നു.

* വനിതാ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഓർഡറുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിവരുന്ന തുകയു ടെ 80 ശതമാനം, പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ സോഫ്റ്റ്‌ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു.

* കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ.

10. ആഷ.

* കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കായി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വഴി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

* ആർട്ടിസാൻ കാർഡ് ഉള്ള സംരംഭകയായിരിക്കണം

* ഗാർമെൻറ് യൂണിറ്റുകൾക്കു പോലും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

* വനിതകളെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കി അവരുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ 50 ശതമാനം, പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻറ് അനുവദിക്കുന്നു.

* വായ്പ എടുക്കാത്തവർക്കും ഈ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

*ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആറ് മുതൽ എട്ടു ശതമാനം വരെ പലിശയ്ക്ക് സംരംഭക വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വനിതകൾക്ക് എസ്.സി. എസ്.ടി. കോർപ്പറേഷൻ, ഒ.ബി.സി. കോർപ്പറേഷൻ, മൈനോറിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ, വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ, മുന്നാക്ക കോർപ്പറേഷൻ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായി ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്പയും സബ്സിഡിയുമായി വനിതകൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും സർക്കാർ.

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts