ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ പഠനസഹായി | Plus one Thelima notes download | HS NOTES

 
Plus one Thelima notes download

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തെളിമ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ലളിതവൽക്കരിച്ച പഠനസഹായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തെളിമ പദ്ധതിയുമായി  ഹയർസെക്കണ്ടറി എൻഎസ്എസ്. ലളിതവൽക്കരിച്ച പഠന സഹായികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


ENGLISH NOTES

CHEMISTRY NOTES

MATHS NOTES

BOTANY NOTES

ZOOLOGY NOTES

HISTORY

SOCIOLOGY

ECONOMICS

POLITICAL SCIENCE

STATISTICS

ACCOUNTANCY

BUSINESS STUDIES

SOCIAL WORK

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts