AIASL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023; ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

/10nth-pass-jobs/aiasl-recuritment2023,AIASL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023,

AIASL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (AIASL) ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ, റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ്/യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ/ഹാൻഡി വുമൺ എന്നീ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാ
ർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 323 ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ, റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി വുമൺ തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം വാക്ക്-ഇൻ (അഭിമുഖം) AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനായി 17,18,19.10.2023-ന്.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (AIASL)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്നിക്കൽ, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി വുമൺ
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലിക
 • ഒഴിവുകൾ : 323
 • ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്
 • ശമ്പളം : 23,640 – 28,200 രൂപ (മാസം തോറും)
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഡ്: വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ
 • അറിയിപ്പ് തീയതി : 29.09.2023
 • അഭിമുഖം : 17,18,19 ഒക്ടോബർ-2023

പ്രധാന തീയതി:

 • അറിയിപ്പ് തീയതി: 29 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ : 17 ഒക്ടോബർ 2023
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ : 17 ഒക്ടോബർ 2023
 • ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി വുമൺ : 18 & 19 ഒക്ടോബർ 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

 • ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ (കൊച്ചി) : 05
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ (കൊച്ചി) : 23
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ (കാലിക്കറ്റ്) : 16
 • ഹാൻഡിമെൻ / ഹാൻഡി വുമൺ(കൊച്ചി) : 224
 • ഹാൻഡിമെൻ / ഹാൻഡി വുമൺ (കാലിക്കറ്റ്) : 55

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

 • ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ: 28,200/ രൂപ.
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ: രൂപ 23,640/-
 • ഹാൻഡിമെൻ / ഹാൻഡി വുമൺ: രൂപ. 20,130/-

പ്രായപരിധി:

 • ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ: GEN: 28 വയസ്സ്
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ: GEN: 28 വയസ്സ്
 • ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി സ്ത്രീകൾ : GEN: 28 വയസ്സ്

ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷത്തെയും എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷത്തെയും ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്, സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം.

യോഗ്യത:

1. ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്നിക്കൽ

 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ / ഓട്ടോമൊബൈൽ / പ്രൊഡക്ഷൻ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ മുഴുവൻ സമയ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്.
 • LMV കൈവശം വച്ചിരിക്കണം. ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (HMV) സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പരമാവധി 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ HMV ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കണം. ഓഫർ സ്വീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസിന് നിലവിലുള്ളയാൾ അപേക്ഷിക്കണം. HMV ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻക്രിമെന്റും നീട്ടുകയില്ല.
 • ഏവിയേഷൻ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ് ഉപകരണങ്ങൾ/വാഹനം/ഹെവി എർത്ത് മൂവേഴ്‌സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പ്രശസ്ത ജിഎസ് ഉപകരണ നിർമ്മാതാവ്/അംഗീകൃത സേവന ഏജൻസി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

2. റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് / യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ

 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നിവയിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ. അഥവാ
 • മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്/ ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക്/ ബെഞ്ച് ഫിറ്റർ/ വെൽഡർ എന്നിവയിൽ NCTVT ഉള്ള ഐടിഐ (ആകെ 3 വർഷം) (NCTVT ഉള്ള ഐടിഐ – വൊക്കേഷണൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിശീലനവും ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. വെൽഡറുടെ) ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ്/പ്രാദേശിക ഭാഷ ഒരു വിഷയമായി എസ്എസ്‌സി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായ ശേഷം. ഒപ്പം
 • ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി യഥാർത്ഥ സാധുതയുള്ള ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (HMV) കൈവശം വയ്ക്കണം.

3. ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി വുമൺ

 • എസ്എസ്‌സി/പത്താം ക്ലാസ് പാസ്.
 • ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സാധുതയുള്ള HMV ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

അപേക്ഷാ ഫീസ് 500/- രൂപ (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) “AI AIRPORT SERVICES LIMITED” എന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുഖേന, മുംബൈയിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. എസ്‌സി/എസ്‌ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിമുക്തഭടന്മാർ / ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫീസൊന്നും അടക്കേണ്ടതില്ല. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ മറുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും എഴുതുക.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

1. ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്നിക്കൽ

(എ) വ്യക്തിഗത/വെർച്വൽ അഭിമുഖം
(ബി) പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിച്ച് കമ്പനി അതിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച അവതരിപ്പിക്കാം. സെലക്ഷൻ നടപടിക്രമം അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം (ദിവസങ്ങളിൽ) നടത്തും.

2. റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ

(എ) എച്ച്എംവിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രേഡ് നോളജ്, ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം വിജയിക്കുന്നവരെ അഭിമുഖത്തിന് അയക്കും.
(ബി) വ്യക്തിഗത/വെർച്വൽ അഭിമുഖം

3. ഹാൻഡിമാൻ / ഹാൻഡി വുമൺ

(എ) ഫിസിക്കൽ എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ് (ഭാരോദ്വഹനം, ഓട്ടം പോലെ). ഫിസിക്കൽ എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം യോഗ്യത നേടുന്നവരെ ഇന്റർവ്യൂവിന് അയയ്ക്കും.
(ബി) വ്യക്തിഗത/വെർച്വൽ അഭിമുഖം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും പ്രസക്തമായ രേഖകളുടെയും യഥാർത്ഥ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം.

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥലത്തും തീയതിയിലും നടക്കും:-

Sri Jagannath Auditorium, Near Vengoor Durga Devi Temple, Vengoor, Angamaly, Ernakulam, Kerala, Pin – 683572.

[on the Main Central Road ( M C Road ), 1.5 Km away from Angamaly towards Kalady]
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.aiasl.in
 • “റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്/ കരിയർ/ പരസ്യ മെനു” ലിങ്കിൽ ജൂനിയർ ഓഫീസർ-ടെക്‌നിക്കൽ, റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്/യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ/ ഹാൻഡി വുമൺ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • താഴെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെയും ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകളുടെയും പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അറ്റാച്ചുചെയ്യുക (അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക) കൂടാതെ സ്വയം ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക.
 • അടുത്തതായി, AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന് (AIASL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് കവർ ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാക്ക്-ഇൻ പോകുക 17,18,19 ഒക്ടോബർ 2023


Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts