കേരള PSC പുതിയ 19 തസ്ഥികകളില്‍ വിജ്ഞാപനം വന്നു

kerala-psc-latest-job-notification-2023,കേരള PSC നവംബര്‍ വിജ്ഞാപനം 2023,

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.keralapsc.gov.in ൽ കേരള PSC നവംബര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നവംബര്‍ 15 നാണ് കേരള PSC നവംബര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിച്ച ശേഷം വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്15 നവംബര്‍ 2023
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി20 ഡിസംബര്‍ 2023


Cat.No.Post NameDepartmentPDF Link
474/2023Higher Secondary School   Teacher (Junior) MalayalamKerala Higher Secondary   Education   
Click Here   
475/2023Higher Secondary School   Teacher (Junior) HistoryKerala Higher Secondary   Education   
Click Here   
476/2023Junior Lecturer in   Drawing and PaintingKerala Collegiate   Education (Music Colleges)   
Click Here   
477/2023Pharmacist Grade-IIMedical Education   
Click Here   
478/2023U.P School Teacher   (Kannada Medium)Education   
Click Here   
479/2023Junior Health Inspector   Gr-IIHealth Services   
Click Here   
480/2023Senior Superintendent   (SR for SC/ST)Printing Department   
Click Here   
481/2023Office Attendant (SR   for ST Only)Kerala Water Authority   
Click Here   
482/2023Seaman (SR for ST only)Port   
Click Here   
483/2023Non Vocational Teacher   (Junior) in Mathematics (III NCA-ST)Kerala Vocational   Higher Secondary Education   
Click Here   
484/2023Higher Secondary School   Teacher (Junior) Arabic (II NCA-SCCC)Kerala Higher Secondary   Education   
Click Here   
485 & 486/2023High School Teacher   (Mathematics) Tamil Medium (NCA-E/B/T/D)Education   
Click Here   
487/2023Full Time Junior   Language Teacher (Arabic) LPS (VI NCA-ST)Education   
Click Here   
488/2023Full Time Junior   Language Teacher (Arabic) – LPS (I NCA-SIUCN)Education   
Click Here   
489 & 490/2023Full Time Junior   Language Teacher (Arabic) UPS (VI NCA-SC/ST)Education   
Click Here   
491/2023L P School Teacher   (Malayalam Medium) (II NCA-HN)Education   
Click Here   
492/2023Pharmacist Gr-II   (Homoeo) (IX NCA-SCCC)Homoeopathy   
Click Here   
493/2023Forest Driver (I   NCA-OBC)Kerala Forest &   Wildlife   
Click Here   


Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts