കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

kerala-psc-lgs-recruitment-2024,കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

കേരള PSC LGS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024:ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. വിവിധ വകുപ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.keralapsc.gov.in/-ൽ പുറത്തിറക്കി. ഇതിലൂടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകൾ, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ യോഗ്യരായവരിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് 4000 ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതികളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള പ്രധാന വെബ്സൈറ്റ്. പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ഈ ലേഖനത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ ഈ വെബ് പേജ് ബുക്ക്‌മാർക്ക് ചെയ്യുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ    വിവിധ വകുപ്പ്
 • ജോലിയുടെ രീതി    കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം    നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ    കാറ്റഗറി നം. 535/2023
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്    ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സേവകർ.
 • ആകെ ഒഴിവ്    4000
 • ജോലി സ്ഥലം    കേരളം മുഴുവൻ
 • ശമ്പളം    രൂപ 23,000 -50200/-
 • മോഡ് പ്രയോഗിക്കുക    ഓൺലൈൻ
 • ഗസറ്റ് തീയതി    2023 ഡിസംബർ 15
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി    2024 ജനുവരി 17
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്    https://www.keralapsc.gov.in/

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അവരുടെ സമീപകാല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2023-നോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അവരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ 4000 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

തസ്തികയുടെ പേര്ശമ്പളം
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്രൂപ 23,000 -50200/-

കഴിഞ്ഞ LGS ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം

SL.Noജില്ലഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
1തിരുവനന്തപുരം449
2കൊല്ലം340
3പത്തനംതിട്ട200
4ആലപ്പുഴ232
5കോട്ടയം254
6ഇടുക്കി152
7എറണാകുളം370
8തൃശൂർ307
9പാലക്കാട്295
10മലപ്പുറം338
11കോഴിക്കോട്313
12വയനാട്130
13കണ്ണൂർ323
14കാസർകോട്151

പ്രായപരിധി

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടിയിരിക്കണം. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പ്രായമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. എസ്‌സി, എസ്‌ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. താഴെ സൂചിപ്പിച്ച കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 വിജ്ഞാപന ലിങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക. ചുവടെയുള്ള പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

 • 18-നും 36-നും ഇടയിൽ 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം, മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

കേരള PSC LGS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിവിധ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024-ൽ പൂർണ്ണമായി കടന്നുപോകാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ജോലി യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസായിരിക്കണം , എന്നാൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല

തസ്തികയുടെ പേര്വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്ഏഴാം ക്ലാസ്സ് പാസായിരിക്കണം , എന്നാൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല


 

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ‘ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ‘ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് . രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts