മലയാളം കഥകൾ | ഗുണപാഠ കഥകൾ മലയാളം | Malayalam moral stories for kids

മലയാളം കഥകൾ | ഗുണപാഠ കഥകൾ മലയാളം,Malayalam moral stories for kids,Malayalam stories,stories, kids stories Malayalam,

 
ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന രസകരമായ കഥകളാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. സോഷ്യൽമീഡിയകളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്നവയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെഴുതിയ കഥകൾ പേരും ഫോട്ടോയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും സഹിതം ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts